13 Jan 2009, San Anselmo, California, USA — Boys only tree house — Image by © Ron Koeberer/Aurora Photos/Corbis